Rapport från Trafik- och fastighetsnämndens sammanträde den 20 oktober 2011


 

Förvaltningschefen informerar

Annakarin Wiberg, berättar om läget på kontoret och att det går bra med de nya tjänsterna på fastighetsavdelningen.

Parkentreprenad (2011/126 TFN.330)

En upphandling för ny parkentreprenör kommer att göras då avtalet med den nuvarande entreprenören går ut i augusti 2012. Nämnden kommer att ta ställning till inriktning i upphandlingen. En konsult arbetar med underlag inför detta beslut.

Tidplan 2012

Inför schemaläggningen av sammanträdestider 2012 vill man synkronisera nämndprocessen med ekonomiprocessen på ett effektivare sätt samt frigöra utrymme för handläggning. Detta kan lösas bland annat genom att senarelägga tidpunkten för arbetsutskottet.

Triangelmöte

Triangelmöten är en samverkan mellan trafik- och fastighetsnämnden, plan- och exploateringsutskottet och miljö- och byggnadsnämnden.
På senaste mötet diskuterades bland annat Rälsenskolan, Eriksbergsskolan, stationsområdet Helenelund och bullerutredningen.

Kommunmässan

Åsa Hinndal Anrin berättar om kommunmässan som ska hållas den 15 oktober i Sollentuna Centrum. Trafik- och fastighetsnämnden kommer i år att inrikta sig på trafiksäkerhet för barn och naturvården.

Målarbetet

Nämnden ska ta fram 7 mål för verksamheten, målsättning och en tydlig strategi. Innan beslut ska kontoret anordna en utbildningsdag för nämnden den 21 november och en målarbetsdag den 24 november. Majoriteten och oppositionen arbetar inte gemensamt i detta utan tar fram varsina mål för nämnden att ta ställning till.

Kontaktpolitiker

Ulf Brangenfelt (C) är den som tar hand om organisationen för kontaktpolitikerna. En kontaktpolitikers uppgift är bland annat att representera nämnden utifrån en geografisk uppdelning

 Vad säger plan och bygglagen om trafiksäkerhet

Avdelningschef Niklas Rousta informerar om att det är den enskilde fastighetsägaren som är ansvarig för att klippa sin häck om den utgör trafikfara. Plan- och bygglagen 8 kap 15 § lyder följande: En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Återkoppling om den skarpa kurvan vid Tellusvägen

Niklas Rousta meddelar att kontoret kommer att vidta åtgärder i form av att bredda gångbanan redan under 2012 för att öka trafiksäkerheten i kurvan vid Tellusvägen.

Återkoppling om parkeringsplatser vid Skälbygården

Niklas Rousta informerar om att kontoret ser över möjligheterna att skapa två parkeringsplatser för rörelsehindrade vid Skälbygård och Tors Backe förhoppningsvis innan året är slut.

Handikapprådet

Eva Tunér (M) rapporterar att följande ämnen diskuterades på föregående handikappråd: Elöverkänslighet, handikappanpassning i centrum, ledstråk för synskadade i gatan som fylls med grus och saknas sista biten innan stationen.

TFN beslut:

Trafik- och fastighetskontoret får i uppdrag att ta fram förstudie/program för ny gruppbostad enligt LSS på fastigheten Vickern 1, Basunvägen i Viby.

Nästa sammanträde den 24 november 2011.

Sture Pettersson