Motion beträffande Eriksbergsskolans framtida lokalisering


Motion från Britta Hansson, Sollentunapartiet till Sollentuna kommunfullmäktige beträffande Eriksbergsskolans framtida lokalisering

Undertecknad som har stor anknytning till kommundelen Eriksberg har synpunkter på bebyggelse av skola vid Näckvägen.

För det första är läget trångt och olämpligt vad gäller biltrafik i samband med barntransporter. Många föräldrar hämtar och lämnar i dag sina barn i skolan. Större lastbilar skulle också ha svårt att komma fram.

För det andra får man i dagsläget inte fälla träd utan att återplantera. Tänk också på den fantastiska naturpark detta handlar om. I förslaget till översiktsplan för Sollentuna kommun betonas också betydelsen av de mindre naturområdena för att behålla den biologiska mångfalden.

För det tredje blir skolvägen lång för de mindre barnen som bor i Helenelunds centrum.

Visar det sig helt omöjligt att behålla den nuvarande skolbyggnaden har jag en idé om en annan lokalisering.

Den är att bygga en ny Eriksbergsskola bakom Pilvägens höghus. Där har det tidigare
funnits två lågstadieklasser. Det handlar om två tomter, Hyran 1 och Hyran 3, som tillsammans är 17 332 m². Där finns också en liten fotbollsplan som skulle kunna bibehållas. Marken ligger i en svacka där det varken finns buller eller partiklar.

Jag föreslår att beslutande instanser gör ett besök på denna plats för att övertygas
och ändra uppfattning och inte placera skolan vid Näckan.

Jag föreslår, med hänvisning till ovanstående, att kommunfullmäktige skall besluta

att pröva möjligheterna att lokalisera Eriksbergsskolan till fastigheterna Hyran 1 och Hyran 3 bakom Pilvägens höghus om skolan omöjligen kan ligga kvar på sin nuvarande
plats.

Sollentuna den 24 april 2012

Britta Hansson
Sollentunapartiet