Svartpälsbina i Silverdal vann första ronden i fullmäktige


Detaljplanen i Silverdal blev återremitterad utan beslut.
Den 18 september lyckades en minoritet i kommunfullmäktige bestående av Sollentunapartiet, S, MP, C och V rösta igenom en återremiss så att detaljplanen för Manskapet och Munderingen m.fl i Silverdal inte blev antagen.

Kommunens majoritet bestående av M, FP och KD försökte driva igenom en detaljplan i Silverdal som skulle ödelägga svartpälsbiets bon och foderplatser i kvarteret Munderingen som en del av naturskövlingen av dessa kvarter.

Svartpälsbiet är rödlistat vilket betyder att det är hotat som art. Naturvårdsverket har också tagit fram ett åtgärdsprogram för att skydda svartpälsbiet mot utrotning. I detta program slår verket fast att ”all exploatering av mark där svartpälsbin förekommer hotar arten. Detta kan tex vara husbyggnation…..” Ett sätt att skydda svartpälsbiet är enligt åtgärdsprogrammet att inrätta naturreservat där arten förekommer.

Det vore nu självklart att svartpälsbiets boplatser togs in i det naturreservat som är under bildande för Tegelhagenskogen. Biets boplats är en given del av det kommande naturreservatet.

Forskare har under året slagit larm om att antalet bin i världen minskat markant. Man vet inte riktigt varför och det är mycket oroande. Albert Einstein framhöll redan på sin tid att mänskligheten bara skulle överleva i fyra år om världens bin försvann eftersom de är livsviktiga för pollineringen av våra grödor.

Det finns också andra angelägna skäl att bevara denna naturmark, bland annat det värdefulla tallbeståndet. Tallar kan bli 700 år gamla. Ett bevarande skulle dessutom stärka det gröna sambandet mellan det blivande naturreservatet och nationalstadsparken.

Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors har också tidigare utlovat en dialog med de närboende om denna plan. Det är hög tid för honom att infria dessa löften.

Det är viktigt att många nu ställer upp och kräver att svartpälsbiet får leva vidare i Silverdal. Vi politiker måste ta ansvar för naturvärdena och bevara området som naturreservat.

Ingwar Åhman-Eklund


Ett svar till “Svartpälsbina i Silverdal vann första ronden i fullmäktige”

  1. Du glömde att berätta hur SD röstade.

    Ola Byström i Rotebro