Ärende 15 Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund


Reservation
Ärende 15
KS 30/9 -13

från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet Kommunstyrelsen måndagen den 30 september 2013 Ärende 15 Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund

Jag kräver att majoriteten bestående av M, FP och KD skall respektera kommun-fullmäktiges beslut från den 18 september att detaljplanen skall återemitteras till ett samråd med de närboende. Den dialogen skall hanteras på ett sådant sätt att det som framkommer vid samrådet om naturreservatets gränser och i fördjupningen av översiktsplanen för den urbana grönstrukturen kan tas i beaktande i den fortsatta planeringen.

Sollentunaborna har tidigare utlovats möjligheter att genom dialog och samråd påverka det kommande naturreservatets gränser. Vi tycker att majoriteten ska leva upp till det och förverkliga detta löfte. Dessutom utlovade moderaterna i valkampanjen år 2010 att det inte skulle byggas något mera i Tegelhagenskogen.

I en kommandedialog förordar Sollentunapartiet att planen omarbetas så att kvarteren Munderingen, Mörsaren och norra delen av Manskapet planläggs som natur istället för bostäder. Kvarteren Munderingen och norra delen av Manskapet skall sedan ingå i det framtida naturreservatet.

Det föreliggande exploateringsförslaget skulle försämra miljön på flera sätt.

Det skulle försvåra försöken att rädda det rödlistade hotade Svartpälsbiet från utrotning eftersom Svartpälsbiet har viktiga boplatser och födosöksplatser inom kvarteret Munderingen. Naturvårdsverket har ett särskilt projekt för att rädda Svartpälsbiet.
Det skulle minska och försvaga natursambandet mellan det planerade naturreservatet i Tegelhagen och nationalstadsparken. Det skulle leda till att den värdefulla tallvegetationen i kvarteret Munderingen skulle fällas.