Ärende 33 – Projektdirektiv för exploateringsområdet Väsjön


Yrkande
KS 30/9 -13

Från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet
Kommunstyrelsen måndagen den 30 september
Ärende 33 – Projektdirektiv för exploateringsområdet Väsjön

Jag yrkar

att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till KLK -kommunstyrelsekontoret för omarbetning till en plan för projektets organisation utan ställningstaganden till hur de olika planområdena skall utformas, samt

vill därutöver anföra följande:

Föreliggande projektdirektiv innefattar alltför många osäkerheter för att kunna ligga till grund för tydliga och över tid hållbara beslut. Det är för tidigt av både demokratiska och praktiska skäl. Det har redan nu varit alldeles för mycket förgävesplanering i detta ärende.

Många planer är överklagade. Frågan om strandskydd är t ex inte avgjord än i domstol. Det finns inte några klara uppgifter om hur lång tid rättsprocesserna beräknas ta. Ekonomin är ett enda stort frågetecken eftersom så många andra faktorer hänger i luften.

Det senaste samrådet angående Sportfältet, som är en opinionsmässigt viktig del av projektet, är ännu inte avslutat eftersom ingen samrådsredogörelse har presenterats. Problemen kring sumpskogen i detaljplan Väsjön Mellersta är inte lösta. Trafikföring och parkeringar hänger fortfarnade i luften.

Naturligtvis behövs det en tjänstemannaorganisation och en plan för det fortsatta planarbetet. Men den skall inte innefatta några ställningstaganden om hur de olika ingående planerna ska utformas utan endast vara en plan över hur kommunen skall driva projektet organisatoriskt, tjänstemannamässigt och ekonomiskt.

Sollentunapartiet vill att hela sportfältet skall bevaras grönt och att det inte byggs någon ny väg över sportfältet och genom Edsberg. Vi har även andra synpunkter, bland annat på parkeringarnas placering och miljön i området Väsjön Mellersta.

Men vårt yrkande i detta ärende styrs främst av att man inte ska föregripa demokratiska och planmässiga processer och upprätta en projektplan utgående från ett stort antal osäkra faktorer och ännu ej demokratiskt beredda beslut.