Rapport 2013 från Harriet Goliath ledamot och Hans Nordgren ersättare i Vård- och omsorgsnämnden


Samarbetet med den övriga oppositionen har varit fortsatt mycket gott.

Den stora händelsen har varit bolagiseringen av SOLOM. Trots stor tveksamhet hos pensionärsorganisationerna och avslag från oppositionen beslöt man att ett bolag skulle bildas. Den 1 september överfördes ca hälften av SOLOMs verksamheter till AB SOLOM. Att inte alla verksamheter övergick till bolaget beror på att IVO, Inspektionen för vård och omsorg har haft lång handläggningstid beträffande tillstånden för vissa enheter och några har inte fått godkänt. Detta gäller företrädesvis LSS-verksamheter. Man hoppas nu att övergången under 2014 ska kunna ske successivt. Det är dock tveksamt om alla enheter kommer att få godkänt. Bolaget åläggs att betala en väl tilltagen köpeshilling. SOLOM och AB SOLOM har under året tyngts av ett ganska stort underskott.

Det har varit en del omorganisationer på förvaltningskontoret vilket inneburit en del turbulens. Alldeles i slutet av året ”försvann” förvaltningschefen av någon för oss okänd anledning.

”Oanmälda besök” på enheterna har inte kunnat genomföras i önskad omfattning.
HSB lämnade sitt uppdrag inom hemtjänsten. Det sägs att orsaken var för låg ersättning.
En grupp har arbetat med att få fram ett förslag till Sollentunamodellen för trygghets-boende. Något resultat finns ännu inte.

Det blir inget gemensamt förslag till kommunalisering av sjukvården. Inte alla kommuner har varit intresserade och då kan det inte bli av. Sollentuna har en idé om att man även där skulle kunna ha en Sollentunamodell.

Nämnden har numera 69 leverantörer inom de 10 valfrihetssystemen enligt LOV. Valfrihetssystem enligt LOV i särskilt boende för äldre är planerat att införas under 2014. Den 1 januari 2014 införs LOV för särskilt boende för barn och särskilt boende för vuxna enligt LSS. Undantag är endast personlig assistans. Sollentuna kommun är tydligen inte en av de kommuner i landet som numera har börjat tröttna på LOV-systemet.
I höstas fick vi en dragning om Silver Life Bostad. Kommunen har tecknat en avsiktsförklaring med detta företag.

Harriet Goliath, ledamot
Hans Nordgren, ersättare