Motion om Sollentunas ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning


Motion om Sollentunas ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning

Sollentunapartiet tycker att det är viktigt att alla unga ska ha verklig tillgång till inflytande. Ungdomsstyrelsens forskning visar att unga med funktionsnedsättning upplever i lägre grad inflytande över sitt eget liv jämfört med övriga unga. Enligt FN:s barnkonvention har barnet rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla beslut som rör hen.

En högre andel av unga med funktionsnedsättning (34 procent jämfört med 25 procent bland övriga i ungdomsgruppen) är inte intresserade av att påverka lokalt. De tror inte att det spelar någon roll då de upplever att beslutsfattare inte lyssnar på dem. ”Detta kan tolkas som uttryck för ett lägre förtroende för det politiska systemet och en upplevelse av att vara maktlös för att politikerna inte bryr sig, att de inte har förmågan att fånga upp och förverkliga ungas vilja och intresse.”(Ungdomsstyrelsens rapport till regeringen om unga med funktionsnedsättning)

Arbete med ett ungdomsråd ligger i linje med FN:s konvention om barnets rättigheter och kan vidare kopplas till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som gäller i Sverige sedan 2009.

Första Ungdomsrådet för unga med funktionsnedsättning i Sverige startades för 3 år sedan i Botkyrka kommun. Kommunen har sett vinsterna med ett ökat inflytande för unga med funktionsnedsättning och fortsätter jobba aktivt med frågorna efter tre projektår. Arbetet syftar till att stärka ungdomarna och erbjuda dem möjlighet till utveckling, inflytande och makt över sina liv.

Föreningar som jobbar med ungdomar med funktionsnedsättning har efter Sollentunapartiets efterfrågningar mycket lite eller ingen information alls om vårt nuvarande ungdomsråd i Sollentuna. Vidare noterar vi att de tidigare och protokollerade mötena med ungdomsrådet saknar referenser till ungdomar med funktionsnedsättning. Vi tror också att det är viktigt att ha en fungerande hemsida.

Sollentunapartiet föreslår att Sollentuna kommun etablerar ett ungdomsråd för ungdomar med funktionsnedsättning.

Vidare vill vi bereda plats i rådet för de frivilligorganisationer som verkar för målgruppen i kommunen.

Anki Elken
Sollentunapartiet