Motion om Sollentuna kommuns hemsida


De som flyr eller flyttar till Sverige från andra länder ska få ett bra mottagande och goda förutsättningar för att komma in i samhället. Vi delar Sollentuna kommuns ambition om att vi ska vara bäst i landet på integration.

Vi tror att integrationen underlättas genom att tillhandahålla samhällsinformation till nyanlända på flera språk. Det gäller exempelvis:

  • grundläggande samhällsinformation
  • information om välfärdstjänster så som barnomsorg, äldrevård och skola
  • e-tjänster
  • information om den kommunala organisationen och dess verksamheter
  • hur man kontaktar kommunen i olika ärenden och de möjligheter som finns när det gäller att få information och service på olika språk.

Sverige fick för några år sedan en språklag och en minoritetslag som ställer krav på våra myndigheter att nå ut med information till nationella minoriteter och till personer med annat modersmål än svenska.

Sollentuna är den enda kommun i Stockholms län som saknar information på flera språk på kommunens hemsida.

Sollentunapartiet föreslår därför att:

  • kommunens hemsida översätts till flera språk.
  • kommunen utreder behovet av information på relevanta språk utöver svenska på webben. Det som utredningen kommer fram till ska även omfatta kommunens tryckta information i framtiden.

Anki Elken
Sollentunapartiet