Interpellation angående trafiksituationen i Sollentuna i samband med byggandet av Förbifart Stockholm


Med anledning av att byggandet av Förbifart Stockholm kommer påverka trafiksituationen i Sollentuna både under och efter byggskedet lämnade Sollentunapartiet in följande interpellation på Kommunfullmäktigemötet den 13 oktober.

Interpellation från Sollentunapartiet till
Stadsbyggnadsnämndens ordförande angående kommunens arbete med framkomligheten i kommunen under och efter bygget av Förbifart Stockholm

Arbetet med Förbifart Stockholm har påbörjats och både under byggtiden och efter kommer Sollentuna påverkas stort, speciellt i Häggviksområdet. Under vissa tider kommer bland annat framkomligheten vid Knistavägen vara begränsad och det finns även risk att tunneln under motorvägen kommer vara avstängd kortare tider. Detta kommer innebära än mer trängsel och trafikproblem i ett område som redan idag har framkomlighetsproblem.

I samma område har det även länge funnits önskemål om att något görs åt trafiksituationen i korsningen Knistavägen/Bagarbyvägen. Förslag finns på att antingen bygga en cirkulationsplats eller en signalreglerad korsning.

Även när arbetena är färdiga och Förbifart Stockholm är öppnad kommer trycket på både statliga och kommunala vägar i Häggvik och dess närhet vara stor.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  1. Arbetar kommunen aktivt med att se till att framkomligheten i kommunen kommer påverkas minimalt under byggandet av Förbifart Stockholm? Hur ser detta arbete i så fall ut?
  2. Pågår något arbete i kommunen för att underlätta för bilister som kommer från Förbifarten och på kommunala vägar exempelvis kommer ta sig vidare till Danderydsvägen? Hur ser detta arbete i så fall ut?
  3. Pågår det något arbete i kommunen för att underlätta trafiksituationen i korsningen Knistavägen/Bagabyrvägen? Hur ser detta arbete i så fall ut?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg