Interpellation angående grindar och hinder på gång- och cykelvägar


Interpellation från Sollentunapartiet till
Trafik- och fastighetsnämndens ordförande angående grindar och hinder på gång- och cykelvägar

Sollentuna har de senaste åren satsat på att bli en bättre cykelkommun. Kommunen har även som mål att bli Sveriges bästa cykelkommun.

Den senaste tiden har kommunen bytt ut ett flertal av grindarna som hindrar bilister från att köra in på gång- och cykelvägarna mot en typ av plastöverdragen grind som kan öppnas genom att köras på. Under våren kompletterades dessa nya grindar av betongsuggor vid bland annat Kyrkvägen. Det finns även på ett flertal ställen i kommunen utplacerade betongsuggor på gång- och cykelvägarna.

Dessa grindar och betongsuggor utgör både ett hinder och en trafikfara för cyklister, synskadade och andra som rör sig på våra gång- och cykelvägar.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  1. Pågår det något pågående arbete i kommunen med att finna alternativa lösningar som både stoppar biltrafik, släpper fram behörig trafik samt säkerställer en god och säker framkomlighet för gångtrafikanter och cyklister? I så fall hur ser detta arbete ut?
  2. På vilket sätt arbetar kommunen för att även lastcyklar och andra typer av större cyklar ska kunna ta sig fram på våra regionala cykelstråk som löper genom kommunen?
  3. Hur arbetar kommunen för att personer med synnedsättning ska kunna röra sig säkert på våra gång- och cykelstråk?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg