Medel till civilförsvaret


På Kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari var frågan gällande ansökan om medel från frivilliga försvarsorganisationer i kommunen uppe till beslut. Sollentunapartiet biföll inkomna ansökningar och lämnande följande protokollsanteckning:

”Civila och frivilliga organisationer har alltid varit en viktig och central del av Sveriges krisberedskap. För Sollentunapartiet har alltid den civila och frivilliga beredskapen varit viktig. Sollentuna kommun är idag ett föredöme gällande kommunens samarbete med FRG (Frivilliga Resursgruppen) Sollentuna och övriga frivilligorganisationer inom Sollentuna.

Sollentunapartiet bifaller arbetsutskottets förslag till beslut samt ser gärna att det idag redan goda samarbetet mellan FRG Sollentuna, övriga frivillighetsorganisationer och kommunen fortsätter att utvecklas i samma goda anda och blir än bättre.”

,