Motion om att Sollentuna ska bli Sveriges mest attraktiva arbetsgivare


I Sollentuna kommuns verksamhet jobbar ca 2700 personer fördelade på över 100 olika yrken. Det gör oss till kommunens största arbetsgivare. Vi tycker att det är viktigt att kommunen lyssnar och agerar efter sina medarbetares behov. Sollentuna kommun ska vara en god arbetsgivare med en ansvarsfull arbetsmiljö. För att klara sig i konkurrensen om att attrahera de mest talangfulla medarbetare till Sollentuna samt klara den framtida kompetensförsörjningen krävs att Sollentuna kommun är ett föredöme som arbetsgivare.

Vi har ambitiösa mål för att skapa en god arbetsmiljö i Sollentuna. Vi vill att alla som vill det, ska bli heltidsanställda. Vi vill även ta bort omotiverade löneskillnader och skapa en öppen arbetsmiljö för alla som är anställda i kommunen. Vi anser att det behövs en politisk nämnd eller utskott som på övergripande nivå kan jobba med att Sollentuna ska bli Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Nämnden ska komplettera HR-avdelningens arbete för att stödja utvecklingen i rätt riktning, följa upp medarbetarundersökningar, följa upp arbetsmiljöansvar och undersöka om det finns systematiska löneskillnader eller andra problem som leder till att de anställda mår dåligt på jobbet.

Tystnadskultur bedömer vi är en av de främsta anledningarna till varför många mår dåligt på jobbet. Vi får aldrig acceptera att enskilda medarbetare inte vågar lyfta upp problem som de upplever i sin organisation. För att säkerställa att alla medarbetare känner att de jobbar i en öppen organisation som uppmuntrar initiativ och ansvarstagande vill vi införa ett nytt visselblåsarsystem. Den stora skillnaden mot dagens system är att den som anmäler ett ärende kan välja att rapportera anonymt till en av kommunen, oberoende part. Vi vill därför i enlighet med de förbättringsmöjligheter som föreslogs i den senaste Kommunkompassen från 2018-06-19 för Sollentuna kommun utveckla tydliga kanaler vid misstanke om korruption till en oberoende aktör. Vi tror att detta kan motverka både korruption och i tidigt skede förebygga brister i arbetsmiljön.

Vi yrkar därför

  • att Sollentuna kommun inrättar en personalnämnd eller utskott.
  • att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram reglementet för personalnämnden eller utskottet.
  • att ett nytt visselblåsarsystem införs, som syftar till att visselblåsaren ska kunna anmäla ett ärende till neutral part utanför Sollentuna kommuns tjänstemannaorganisation