Var är trygghetsplanen?  


På Kommunfullmäktige den 10 december kommer bland annat kommunens nya trygghetspolicy att debatteras. Att alla som befinner sig i Sollentuna ska känna sig trygga ser vi som en självklarhet och vi vill ha mer än ord. Av den anledningen kommer vi lägga följande protokollsanteckning i ärendet.

Var är trygghetsplanen?  

Vi står inför stora utmaningar för att nå målet om att ”Sollentuna kommun år 2030 inte ska ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden”, 

För att kommunens säkerhets, ”trygghetsskapande, brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete ska kännetecknas av systematik och effektivitet” måste nu majoriteten presentera en konkret handlingsplan med delmål. I planen måste det framgå exakt vem som har ansvar för exakt vad, och exakt hur och när det ska genomföras. 

I förslag på policyn beskrivs definitionen av de två centrala begreppen trygghet och säkerhet. Vi delar uppfattningen om att begreppen är nära sammankopplade. För Sollentunapartiet är det av yttersta vikt att vi får och fokuserar på både ”upplevd trygghet”, reell säkerhet och reellt rättssäkra arbetsprocesser.  Vi föreslår därför att ordet säkerhet ska finnas med och synliggöras i namnet på policyn, ”Säkerhets- och trygghetspolicy i Sollentuna kommun”. 

Vi i Sollentunapartiet vurmar starkt för en utökad besöksnäring. I ”Policy för trygghetsarbetet i Sollentuna kommun” saknar vi därför våra besökares trygghet och säkerhet. Vi anser att ”Samtliga invånare” och besökare ”i Sollentuna ska känna sig trygga och säkra överallt i kommunen dygnet runt.” 

Vidare anser vi att det är mycket viktigt att den gemensamma problembilden som tas fram med hjälp av metoden EST sprids till hela kommunstyrelsen. Vi anser att det är mycket anmärkningsvärt att denna rapport hittills bara spridits till majoritetens gruppledare (!). Detta är mycket viktigt då rapporten enligt policyn ska ligga till grund för kommunens samordning och prioritering av trygghetsarbetet. 

Vi saknar också exempel på hur arbetet med social brottsprevention skulle kunna vara . I policyn beskrivs situationell brottsprevention med följande  exempel: ”Detta kan skapas bland annat genom anpassningar i den fysiska miljön och på så sätt försvåra genomförandet eller öka riskerna för upptäckt.” I policyn står det att ”Social brottsprevention innebär åtgärder för att förändra personers benägenhet att begå brott.” Det är nödvändigt att majoriteten även här exemplifierar vad konkret man menar med det. Satsningar på belysning är mycket bra, men vi anser att det är nödvändigt att skyndsamt visa hur vi satsar förebyggande åtgärder på våra barn och ungdomar. Vidare saknas relation till andra styrdokument i den nu beslutade policyn. Det hoppas vi kommer att framgå den dag vi får se en handlingsplan med konkreta mål.