Angående byggande av en överdäckande affärs-, hotell- och kontorsbyggnad


Motion från Sollentunapartiet angående byggande av en överdäckande affärs-, hotell- och kontorsbyggnad över E4:an mellan Helenelund och Kista.

Utvecklingen av samhällsservicen och detaljhandeln i Helenelunds centrala delar har varit mycket negativ under senare år. Helenelund, som tillhör Sollentuna kommun och vars invånare betalar lika mycket skatt som andra Sollentunabor lider av tvinsot och ger ett dystert intryck av döende.

Ett stort antal företag och servicefunktioner har flyttat från Helenelunds centrum: Konsum, Blomsteraffär, Golfaffär, Nära Dig, Tomatis Nordiska, Bank, Apotek, Post med flera , med flera.

Fler och fler lokaler töms. Fler och fler rutor gapar tomma och mörka.

Samtliga partier i Sollentunas kommunfullmäktige säger sig  – i alla fall i teorin – vilja arbeta för att kommunen ska ha levande närcentra och att hela kommunen ska leva. Nu är det dags att leva upp till dessa åsikter och föreslå åtgärder som kan vända den dåliga utvecklingen i Helenelunds centrum.

Egentligen ligger Helenelund mycket centralt i regionen. Både E-4:an och stambanan  passerar i princip genom Helenelund. Området ligger några hundra meter från Kistamässan   ( f.d. Sollentunamässan som Sollentuna inte kunnat hålla kvar.) Pendeltågstationen är endast tre stationer från Stockholms central. Kista Science  City är angränsande stadsdel i väster.

Men på något sätt ligger området idag i skuggan bakom en tunnel – från mässan sett. En anonym pendeltågstation. Osynlig från motorvägen bakom (mycket viktiga och bra) bullerskydd. Själva centrum är svårt att bygga ut på grund av att det är ganska trångt och med vikande kundkrets.

Något måste göras och som politiskt parti kan man inte påtala alla brister och andra fakta utan att föreslå någon  bra åtgärd. Men områdets centrala läge ger också goda möjligheter till en klar förändring av läget.

Bygg en överdäckande affärs-, hotell- och kontorsbyggnad över E4:an mellan Helenelund och Kista

Skall  man effektivt bryta Helenelunds nedåtgående utveckling på ett effektivt sätt så bör man utnyttja områdets centrala läge. Man bör ta bort den barriäreffekt mot Kista som E-4:an innebär. Tunneln under motorvägen gör inte passagen särskilt trivsam för de som passerar. Man bör även annonsera platsen så att de som passerar på motorvägen uppmärksammar Kista och även Helenelund.

Det är också viktigt att göra pendeltågstationen attraktivare för de resenärer som skall till Kistamässan och Kista Science City.

Skulle man kunna binda ihop Helenelund med det dynamiska Kistaområdet skulle det gynna utvecklingen både i Helenelund och andra delar av Sollentuna.

Det effektivaste sättet att göra detta vore att bygga en överdäckande affärs-, hotell- och kontorsbyggnad över E-4:an mellan Helenelund och Kista som ett landmärke och en trevlig länk mellan Kistamässan och Helenelunds pendeltågstation.

Lyckades man kombinera detta med att man fick Banverket att välja Kistakorridoren vid utbyggnaden av Mälarbanan samtidigt som man fick Arlanda Express att stanna i Helenelund så skulle man få igång en positiv utveckling av området  med ökad detaljhandel och service.

Överdäckningen och en ny station bör läggas något söder om Svalgången, tunneln och nuvarande stationsbyggnad så att det kommer mitt för mässan och nära Helenelunds centrum.

Överdäckningar är  inget nytt  och det ger nya byggbara ytor i goda lägen

Överdäckningar av stora motorvägar är inget nytt. Den närmaste stora överdäckningen är sannolikt den i Bergshamra. Ett antal väg krogar i landet är sträckta som broar över E 4:an och andra vägar.

Överdäckningar skapar nya byggbara ytor och därmed intäkter direkt ur luften för att möta de sannolikt högre kostnader som ett sådant här projekt genererar. Men med detta goda läge kommer även intäkterna att bli höga  och det kommer ju nya högkonjunkturer.

Ett antal positiva effekter skulle uppstå:

Service, detaljhandel  och socialt liv stärks i det centrala Helenelund

En överbyggnad av E4:an med ett landmärke och framförallt med en Galleria ovanpå motorvägen  ge området ett ökat detaljhandelsutbud. Gallerian skulle få många kunder genom ett läge mellan Kistamässan och en utbyggd pendeltågstation med resenärer till och från Mässan  och mellan Arlanda, City och Kista.

Kistamässan förs mentalt närmare Helenelund och Sollentuna

Kistamässan som tidigare låg i Sollentuna skulle mentalt föras närmare Sollentuna genom en mycket attraktivare passage av E-4:an. Istället för en anonym och mörk tunnel skulle en öppnare passage med affärer och service göra det positivare att ta sig till mässan. Omvärlden skulle uppfatta Sollentuna mera tydligt tillsammans med mässan. Sollentuna centrum ligger endast en station bort från denna nya dynamiska knutpunkt.

En galleria och en tågstation som ger omstigningsmöjligheter mellan Arlanda och Kista skulle stärka Mässan.

Sollentuna och Kista får ett gemensamt kraftfullt landmärke – GATE NORD

Det talas idag mycket om behovet av landmärken. Detta skulle bli ett landmärke som praktiskt taget alla som passerar Sollentuna skulle märka, ett av regionens tydligaste landmärken.

Överdäckningen skulle skapa en känsla av en stadsport till huvudstaden. En framtida efterföljare till gårdagens stadstullar. Den skulle även ge Sollentuna ett kraftfullt landmärke tillsammans med Kista, och ge positiva associationer av samhörighet mellan de två områdena. Ett landmärke som även skulle göra  kulturgeografisk nytta genom att hjälpa till med att utveckla Sollentunas södra delar.

Idéskiss av GATE NORD (Bilaga)

En idéskiss har fogats till denna motion. Det är givetvis för att illustrera ungefär hur vi har tänkt oss att en överdäckning skulle kunna se ut. Men utformandet styrs givetvis av många faktorer som markfrågor, intressenter och ekonomi. En överdäckning kan ju göras på många olika sätt.

Pendeltågsstationen i Helenelund blir attraktivare som omstigningsstation

Pendeltågstationen skulle bli en av regionens viktigaste knytpunkter. Överdäckningen skulle ge Helenelund samma funktion som stationen i  Älvsjö har för Stockholmsmässan. Lät man Arlanda Express stanna i Helenelund så skulle stationens attraktivitet stärkas ytterligare.

Läggs Mälarbanans nya sträckning förbi denna plats i en tunnel så skulle denna kunna öka användbarhet och effektivitet ändå mer.

Viss fjärrtågsstrafik skulle kunna stanna i Helenelund på samma sätt som i Flemmingsberg och Sundbyberg idag. Då skulle Norrlandsresenärer till mässan och Kista  få en sanbbare förbindelse till sina resmål.

Alla dessa kopplingar gör Helenelund till en naturligare knytpunkt än Sollentuna och Häggvik. Häggvik har inte samma kopplingar till Kista, mässan och Arlanda som Helenelund. Sollentuna har tappat en attraktionskraft genom det stor slutna Häkte som etablerats alldeles vid stationen och ligger längre bort från mässan och Kista Science City.

Men en station i Helenelund  med stopp för Arlandapendeln och viss fjärrtrafik skulle ändå komma att ligga mycket nära Sollentuna station. Endast en station bort..

Gate Nord – ett attraktivt läge för detaljhandel, kontor och hotell

Den överdäckande bebyggelsen, mitt över E:4an och mitt mellan järnvägsstationen och Kista-mässan  skulle vara ett bra kommersiellt läge för detaljhandel och övrig service och ett bra annonsläge för kontor och annan affärsverksamhet. Kopplingen till Kista skulle underlätta nära kontakter till ledande företag i det svenska näringslivet.

Läget är också utmärkt för hotell eftersom ett antal goda omstigningsmöjligheter kan skapas.

Projektets förverkligande kräver givetvis förhandlingar, medverkan av omvärlden och ett antal tuffa beslut

Ett förverkligande av detta stora projekt kräver givetvis förhandlingar och medverkan av ett antal olika aktörer och intressenter som t ex Vägverket, Banverket och Stockholms stad för att kunna förverkligas.

Det skulle givetvis ta ett antal år att få i gång och förverkliga men sannolikt leda till att företag och boende i Helenelund skulle känna att det var något på gång, vilket skulle göra det lättare för dem att vilja satsa på en framtid i Helenelund.

Den nuvarande lågkonjunkturen kräver också signaler om nya spännande framtidsinriktade projekt för att skapa en framtidstro 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sollentunapartiet att kommunfullmäktige skall besluta

att  kommunen skall inleda en planering som leder till byggande av ett överdäckande affärs, hotell- och kontorshus med en bro för trafikanter över  E 4.an mellan Helenelund och Kista.


Sollentuna den  1 december 2008

För Sollentunapartiet kommunfullmäktigegrupp

Ingwar Åhman-Eklund

Gruppledare


Ett svar till “Angående byggande av en överdäckande affärs-, hotell- och kontorsbyggnad”