Rapport från Trafik- och fastighetsnämnden – januari 2011


Jag  heter Sture Pettersson och är  ledamot av den nybildade Trafik- och fastighetsnämnden som ansvarar för kommunens fastighetsinnehav,  gatu- och vägunderhåll , parkskötsel , trafikfrågor och parkeringsövervakning.. Min ersättare heter Johnny Rönnberg.

Vid nämndens  första sammanträde den 13 januari  fick vi två beslutsärenden vid sittande bord och sammanträdesprotokollet var redan utskrivet och skulle justeras vid mötet.

Vid mötet beslöts att Socialdemokraterna skulle vara protokollsjusterare hela mandatperioden.

Nämndens förvaltningschef hade börjat sin anställning den 12 januari och någon nämndsekreterare skulle inte kunna  anställas förrän efter sommaren.

Vid nämndens möte den 25 januari fanns  endast 2 informationsfrågor på agendan. Dels informerade den nya förvaltningschefen om sin introduktion och nämndens ansvarsområden,  dels berättade en projektledare om Eriksbergsskolans brister, luftföroreningar och bullerstörning.

Skolans lokaler är i dåligt skick och beslut behöver fattas om renovering eller rivning och uppförande av ny fastighet.  Det diskuterades om en ev nybyggnad skulle kunna  ske  på annan plats i kommunen. Det är kanske svårt med  tanke på  skolans upptagningsområde.

Ärendet hade ärvts från den gamla plan- och fastighetsutskottet som haft den på sin agenda  flera år.

,