Rapport från Sture Pettersson om vad som hänt i Trafik- och fastighetsnämnden tiden januari – september 2011


Det har dröjt länge sedan min förra rapport men jag har tyvärr inte fått tillgång till sammanträdesprotokollen för tiden 17 februari till 31 maj förrän i mitten av juni. Eftersom det på våra sammanträden ibland förekommer sekretessärenden är det svårt att skriva om ärendena innan jag läst i protokollen om vad som är offentligt.

17 februari beslöts att TFK /Trafik- och fastighetskontoret/ skall genomföra underhållsåtgärder i Eriksbergsskolans befintliga byggnader för c:a 2 mkr.

Dessutom beslöt TFN att hemställa till Kommunstyrelsen att besluta om Eriksbergsskolans framtida placering i en god och lämplig miljö.

På förslag av Maria Bergström beslöts att alla TFN:s ledamöter och ersättare skall agera kontaktpolitiker i olika delar av Sollentuna.

7 mars samlades hela TFN till informationsmöte på Bergendal där alla verksamhetschefer på TFK presenterade sig och berättade om vad som var på gång i kommunen.

31 mars beslutade TFN att godta ändringar föreslagna av KLK i reglementet avseende fastighetsinvesteringar.

TFN beslutade också att delegera beslutanderätten i ärenden om parkeringstillstånd för rörelsehindrade till handläggare vid Kontaktcenter.

5-6 april inbjöds alla ledamöter till Sigtuna för att diskutera TFN:s visioner, målsättningar och mål till Sollentuna kommuns målstyrningsmodell för 2012.

Vi enades om följande målsättningar: En barn- och trafiksäker miljö. Ett cykelvänligt Sollentuna, Naturvård i världsklass, Lättillgängliga offentliga platser, Rekreationsvänliga utomhusmiljöer för barn och vuxna, En god kommunikation med medborgarna, Energieffektiva verksamhetsfastigheter och En effektiv och tillgänglig förvaltning.

5 maj informerades nämnden om att det företag som lagt anbud på Rudbeckskolans renovering dragit sig ur p g a ekonomiska problem. Vi informerades också om att Häggviksskolan är i behov av renovering för att uppnå vissa arbetsmiljönormer och att en renovering av skolans ventilation pågår. Skolan Rälsen i Norrviken behöver en ny plats om pendeltågen skall utvidgas med ett femte och sjätte spår.

Under övriga frågor informerades dels om att en synskadad man ramlat och skadat sig vid Sollentuna Centrums galleria, han såg inte de betongpålar som utplacerats vid ingången.
dels om mitt yrkande om ett nytt övergångsställe söder om Häggviks station där gångvägen till Häggviks Handelsplats och gångvägen från Skälbyskolan korsar Smedjevägen/Linnés väg. De som korsar vägen har skymd sikt åt båda hållen p g a av vägens kurvor och bilarna kör ofta väldigt fort där.

31 maj informerades om att BUN beslutat att Skälbyskolans paviljong inte skall renoveras och att barnen skall ha gymnastiklektioner i Häggviksskolan i fortsättningen. En promenad på 800 meter före och efter lektionen – en lång sträcka för 6-åringarna !
Maria Bergström har haft möte med föräldrar och ledning i Häggviksskolan med anledning av ombyggnad av ventilationen.

Maria Bergström hade invigt det nybyggda stallet i Överby till häst. Stallet har 400 ridande per vecka varav 60 % barn.

Nämnden beslutade att teckna en principöverenskommelse med SL om bussprioritering i trafiksignaler för busslinjerna 178 och 179 för minskad risk för förseningar i trafiken.

Nästa sammanträde äger rum 22 september

,