Yrkande avseende ärende 22 – Laglighetsprövning av fullmäktiges beslut 13 april om gatukostnadsersättning i Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet


Kommunstyrelsen onsdagen den 7 september  2011

Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 22 – Laglighetsprövning av fullmäktiges beslut 13 april om gatukostnadsersättning i Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet
– Yttrande

_______________________________________________________________

Sollentunapartiet föreslår kommunstyrelsen besluta

att hemställa till Förvaltningsrätten om anstånd för ytterligare tid så att ärendet hinner föras till  kommunfullmäktige för beslut om yttrande

Faller detta förslag till beslut yrkar jag följande: 

Sollentunapartiet  föreslår kommunstyrelsen besluta

att  som kommunens yttrande uttala

att  överklagat beslut om gatukostnadsersättning skall upphävas eftersom det är olagligt,

att därigenom godkänna de gjorda överklagandena, samt

att som skäl för vårt yttrande anföra  följande

3.2.2  Södersätras privata fastighetsägare jämställs här med professionella exploatörer. Det finns en väsentlig skillnad i att teckna ett avtal med en kommersiell exploatör och med att tvinga fastighetsägare tvångsinvestera avsevärda belopp – vilka de inte ges möjlighet att påverka. En exploatör kan välja att avstå, en fastighetsägare har i praktiken  inga valmöjligheter.!

3.2.4  Cirka 50 privata fastighetsägare, som dessutom är väl organiserade i en tomtägarförening kan inte anses vara ett ohanterligt antal Denna autokrata attityd visar snarast kommunens styrande folkvalda representanters oförmåga  att förstå sitt uppdrag!

3.2.5  Avstyckningar sker, och har skett i stor skala i Törnskogen givetvis möjliggjorda på grund av områdets utveckling. Fastighetsägarna i Södersätra har inga andra behov än fastighetsägarna i Törnskogen.

3.2.7.  Att det råder ”..I princip..” förbud mot om- ny- och tillbyggnader för fastigheterna utmed Påtåkersvägen är ett intressant argument. Vad innebär det? Endera råder det förbud eller så gör det det inte. (Är det som med strandskydd att desto inflytelserikare en fastighetsägare är dess enklare är det att få dispens från förbud)?  Hur länge har detta förbud funnits? Fastigheterna utmed Påtåkersvägen är permanentbebodda och har ej omfattats av de storleks-begränsningar som ålagts övriga fastigheter inom Södersätra. För de fastighetsägare i Södersätra som inte avser utnyttja avstyckningsrätt finns då ingen som helst saklig skillnad i jämförelse med dessa fastigheter.

3.3.1.  Ej relevant jämförelse. Silverdal exploaterades av en kommersiell exploatör (se 3.2.2).

3.3.5  Hur kan det vara en fördel att tvingas betala diskonto + 2% i ränta på ett 10 årigt lån till kommunen jämfört med att tvingas låna pengar av en bank – till väsentligt bättre villkor? Bägge alternativen innebär ökade månadskostnader med många tusen kronor för fastighetsägaren.!

3.8.1  I avtal mellan kommunen och Väsjö villaägareförening 1973 beslöt kommunen att för ALL FRAMTID övertaga väghållningen inom föreningens område och de kostnader detta medför. Detta gör att nu beslutad gatukostnadsersättning inte kan anses laglig.

I övrigt en intressant tolkning av en helt entydig avtalstext! Att Södersätras tomtägare överlåtit statsbidraget för vägunderhåll samt betalt kommunen ersättning för övertagandet av väghållning skulle alltså innebära att Södersätras tomtägare får väsentligt sämre villkor än de andra fastighetsägare i kommunen som låtit bli att erlägga motsvarande ersättning (t.ex. i Sjöberg).
Detta måste anses strida mot regeln om kommunal likställighet och även av detta skäl göra överklagat beslut olagligt.?

,