Rapport från Barn- och ungdomsnämndens möte den 15 mars 2011


Nu har vi båda, Tommy Ström och jag, Anna Britta Jansson, kommit till Barn- och ungdomsnämndens möte den 15 mars i vår rapportering. Det var ju ett tag sedan, tycker kanske någon, men det finns en tanke bakom. Vid varje ny mandatperiod byts ledamöterna i nämnderna, i kommunens bolag och styrelser ut eller väljs om. Barn- och ungdomsnämnden har kommunens största budget och är därmed huvudman över ett mycket stort område.

Eftersom all inlärning går till så, att det är nödvändigt att repetera – man lär sig inte saker och ting genom att endast en enda gång läsa igenom ett antal sidor, vare sig det som ska fastna i hjärnan (det inlärda) finns på ett vanligt A4-papper + penna i handen för understrykningar, eller finns på en läsplatta att kisa med ögonen på – så är det viktigt att gå igenom ”vad har vi varit med om/vad ska sitta kvar i huvudet” en gång till – minst. Detta är helt nödvändigt för att på kortast möjliga tid läsa in en så stor nämnd.

Mötet den 15 mars hade den vanliga dagordningen med I) Informationsärenden/rapporter och II) Beslutsärenden.

Under I) finns två och en halv sida rapporter av förvaltningschef, ordförande, kontaktpolitiker, ärendebalans, anmälan av delegationsbeslut och meddelanden.

Från I) kan nämnas Förvaltningschefens rapport, att ”det preliminära resultatet från skolvalet visade att 92,3 % av de sökande till förskoleklass har fått sitt förstahandsval, vilket är 1 % högre än förra året. Fyra barn (0,4 %) har inte fått något av sina tre val. För sökande till skolår 6 är siffran 90 % av de som fått sitt förstahandsval”. SP tycker att det är fina resultat; 100 % uppfyllelse vore förstås ännu finare, men kanske orealistiskt i en så pass stor kommun som Sollentuna. Under I) finns också bland annat Skolinspektionens beslut att godkänna Futuraskolan AB som huvudman för grundskolan årskurserna 4-9 i Sollentuna, samt beslutet att avslå ansökan om godkännande för Guldlyran AB som huvudman för förskoleklass och grundskola årskurserna 1-5 vid Guldlyran Norr i Sollentuna kommun.

Under II) Beslutsärenden
* delegerade nämnden till arbetsutskottet att yttra sig över remissen från Utbildningsdepartementet ”Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)”

* Beträffande Utbildningsdepartementets betänkande ”I rättan tid? Om ålder och skolstart SOU 2010:67) av Utredningen om flexibel skolstart i grundskolan (U2009:6)” beslöt nämnden överlämna kontorets tjänsteutlåtande daterat 2011-02-17 som kommunens yttrande till Utbildningsdepartementet. För nämndledamot, som inte sitter i AU, går det då till så här: ”Se AUs handlingar” står det på kallelsen. Då måste man ha kallelsen till AU, och på denna läser man att betänkandet finns på www.regeringen.se. Det ska man inte googla på; man googlar SOU 2010: 67 och kommer då direkt på rätt SOU. Betänkandet är på 315 sidor och handlar om flexibel skolstart. Mycket läsvärt.

* Vid ”Insatser för barn med annat modersmål än svenska” godkänner nämnden redovisningen hur de tre förskolorna har använt extra resurser för barn med annat modersmål än svenska, enligt bilagor till tjänsteutlåtande daterat 2011-02-22. Ett mycket intressant projekt, där en förskola inköpt utbildning ”Den flerspråkiga förskolan” från Stockholms Universitet, en förskola redovisar ett ambitiöst språkprojekt läsåret 10/11 och den tredje förskolan har också haft ett intressant språkprojekt. Projektet kostade 1,5 miljoner och användes till insatser för barn med annat modersmål än svenska, till förskolor med andel barn med utländsk bakgrund, dvs första och andra generationens invandrare, större än 50%. Inget är viktigare än språket, tycker SP.

* Vid nästa ärende upphävde nämnden ett beslut av augusti 2010 att upphandla fem psykologer till fem upptagningsområden i kommunen. Vid sista dag för anbuden hade det inte kommit in vad man önskat, och nämnden upphävde nu detta beslut och beslutar om ny upphandling av psykologtjänster.

* Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser m m klubbades också. Deltagarna har rätt till ersättning enligt Sollentuna kommuns reglemente.

* ”Syfte och riktlinjer för kontaktpolitikerverksamheten – yrkande från alliansen” är egentligen ett helt osannolikt ärende. Det verkar som om Alliansen har glömt bort, eller kanske aldrig förstått, att man kan inte förbjuda övriga politiker – de som inte är med i alliansen – att vara kontaktPOLITIKER, d v s presentera sig med partitillhörighet ute i verksamheten. Själv har jag (Anna Britta) varit ute i verksamheten i Sollentuna kommun som kontaktpolitiker sedan 1974, och kommer att fortsätta med att vara det och att därvid alltid och överallt tala om vem jag är. Alliansens riktlinjer/villkor för kontaktpolitikerskapet är inget annat än ett ohöljt försök att tysta oppositionspolitikerna när de är ute som POLITIKER. SP lämnade in en skriftlig reservation till sitt avslag på detta fräcka försök.

* ”Extra medel för att stimulera lokala avtal inom ramen för det nya arbetstidsavtalet för lärare – yrkande från alliansen” delades ut vid bordet. SP lämnade protokollsanteckning om att vi inte deltog i beslutet. Det skulle senare visa sig att dela ut papper på bordet, alla utan datum till och med, är rätt frekvent i denna nämnd. Ett oskick; den sortens arbetsmodell deltar man inte i, förslaget ska skickas tillbaka till förslagsställaren.

* Dagens sista ärende ”Edsbergs bibliotek och skolbiblioteken i Sollentuna – yrkande från Socialdemokraterna” slutade med att (S), (MP) och (SP) reserverade sig mot beslutet att punkt 3 i (S) yrkanden, genom Alliansens avslagsyrkande, utgår. Det som utgick var ”Beslut om finansiering av skolbibliotek, som också är folkbibliotek, inte ska ligga på delegation på enskild rektor.

Vid pennan
Anna Britta
Utskrivet den 30 september 2011

PS Vid dagens möte förekom också ett sekretessärende; det finns alltså även sådana ärenden i denna nämnd. DS

,