Rapport från Trafik- och Fastighetsnämndens sammanträde den 24 november 2011


Förvaltningschefen Annakarin Wiberg informerade:
Nästan full bemanning fr o m 7 december 2011 Men fortfarande saknas 1 fastighetsförvaltare som ska arbeta med energifrågor och rekrytering av 1 trafikingeniör pågår.

Ekonomin kommer att brytas upp och redovisas per skola nästa år.

Underhållsplan 2012 för fastigheterna är klar.

Ansvaret kring anslagstavlor i kommunen är splittrat. Detta behöver ses över så att någon får helhetsansvaret.

Niklas Rousta, avdelningschef för gata, park och trafik informerade om att flera cykelvägar har byggts om och nya cykelparkeringar, delvis under tak, uppförts på flera platser i kommunen till en kostnad av 585.000:- kronor.

Många busshållplatser har under 2011 byggts om med bidrag från Trafikverket.
Efter begäran från BUN kommer TFN att göra en behovsanalys och förstudie angående lokaler för musikklasserna som nu finns i Rudbecksskolan.

TFN har på begäran från KF yttrat sig över den policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun som Integrations- och kommunikationsberedningen.

TFN skulle vilja ha ett förtydligande i policyn som anger skillnaden mellan den politiskt orienterade kommunikationen och den förvaltningsorienterade kommunikationen.
Den intresserade kan läsa hela yttrandet i bilagan till § 70/2011 i TFN:s protokoll!

TFN har föreslår att Sollentunamedaljen 2011 tilldelas Eija-Liisa Nortemo.

Sture Pettersson (Sp) meddelade att han fått påpekanden av boende i Tegelhagen om att det behövs en trafiklösning vid återvinningsstationen eftersom det ofta bildas köer där.

Nästa sammanträde äger rum 15 december 2011.

Sture Pettersson

,