Rapport från Trafik- och Fastighetsnämndens sammanträde 9 februari 2012


OS Jubileumsmarathon 1912-2012
Trafikingenjör Sanna Eveby berättade att trafik- och fastighetsnämnden behöver ta fram alternativa lösningar på de tilltänkta avspärrningarna inför tävlingen.

Nämnden fattar beslut i ärendet den 22 mars.

Trafik
Sanna Eveby redovisade också vilka projekt kontoret har ansökt om medfinansieringsbidrag för av Trafikverket.

Det gäller tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och regional trafik vid skolor och vårdboenden. Höjning av kantsten samt taktila plattor är andra insatser.

Under 2012 prioriteras säkra skolvägar och säker trafikmiljö runt skolor. Dessutom skall gång- och cykelvägar i Viby, Tegelhagen, Sollentunavägen, Allévägen och Linnés väg förbättras.

Förvaltningschef Annakarin Wiberg informerade om trafikproblem i Törnskogen, Vaxmora och Solängen och att ett samarbete pågår med kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott för att bland annat förbättra trafiksäkerheten runt Vaxmoraskolan.
TFN:s årsredovisning för 2011 godkändes.

Rälsens förskola/skola
Trafik- och fastighetsnämnden ger trafik- och fastighetskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie som belyser alternativa lösningar för enligt barn- och ungdomsnämndens identifierade behov.

Rudbecksskolan
har ett gammalt tak med en äldre modell av takbrunnar, takluckor och genomförningar.
Vi har idag ett flertal vattenskador i skolan som en följd av dagens situation. Behovet är stort att öppna upp taket och byta ut alla takbrunnar och genomföringar till dagens standard. Glaspartierna, med stålram, har korrigerat, så pass mycket att det läcker in vatten i den omfattningen att delar av de inre ytorna redan är skadade och resterande är i fara. Glaspartierna bör nu bytas ut till likvärdiga i aluminium vilket medför en lägre underhållskostnad framöver för Sollentuna kommun.

Trafik- och fastighetsnämnden gav trafik- och fastighetskontoret i uppdrag att bygga om taket och byta ut glaspartierna på Rudbecksskolan.

Parkeringsavgifter
1. Trafik- och fastighetsnämnden antog reviderade riktlinjer för parkeringsavgifter på allmän plats och höjd taxa i centrala Sollentuna.

2. Trafik- och fastighetsnämnden gav trafik- och fastighetskontoret i uppdrag att införa taxehöjningen i enlighet med bilaga 3 till tjänsteutlåtande 2012-01-10.

Trafikförsörjningen vid Futuraskolan, Rådan / Silverdal
Skanska, som äger skolfastigheten, har anlitat konsultföretaget Tyréns för att ta fram en trafikutredning med lösningsförslag för att ordna den ökade trafiken till och från skolan.
För att säkerställa trafiksäkerheten behövs en gång- och cykelväg för skolans elever som är helt skild från parkering och bilväg.

En tvåstegslösning som bedöms kunna hantera den ökade trafiken amtidigt som den förser skoleleverna med en säker skolväg presenteras i trafikutredningen.

Trafik- och fastighetsnämnden godkände trafiklösningen och uppdrog åt trafik- och fastighetskontoret att se till att lösningen genomförs.

Nästa sammanträde äger rum 22 mars 2012.

Sture Pettersson

,