Motion beträffande inrättande av SOLLENKOLLEN, ett regionalt sportcenter för skidsport och fotboll på Edsbergs sportfält och Väsjötoppen


Motion från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet
till Sollentuna kommunfullmäktige beträffande inrättande av SOLLENKOLLEN, ett regionalt sportcenter  för skidsport och fotboll på Edsbergs sportfält och Väsjötoppen

Utveckla Edsbergs Sportfält och Väsjötoppen till ett framtidsinriktat kommunalt och regionalt sportcenter för skidsport och fotboll med SOLLENKOLLEN som samlande namn. Kommunen har Edsvik för kulturen. Nu är det dags att satsa på SOLLENKOLLEN för sporten på ett bevarat sportfält.

Namnet SOLLENKOLLEN är mycket lyckat och säljande. Det är en kombination av vår kommuns namn och den världsberömda skidanläggningen Holmenkollen i Oslo. Det skulle sätta vår kommun på kartan som en kommun som satsar på sport och avsevärt öka intresset för sportfältet och Väsjötoppen.

Detta istället för att exploatera sönder Edsbergs Sportfält med en genomfartsled omgiven av bostäder och istället för att ta bort slalombackens parkering och bebygga sumpskogen sydväst om sjön. En sumpskog med sättningar och föroreningar som dessutom är ett område skyddat genom EU,s artskyddsförordning för skyddsvärd natur.

Bostadsbebyggelse på sportfältet och i sumpskogen skulle tränga in sportaktiviteterna och allvarligt försämra möjligheterna att utveckla dem. Edsbergs sportfält ska behålla sin nuvarande grönska som en plats för promenader, picknickar, idrott och rekreation. Dagens gröna gräsmatta behövs i sin helhet för all träning och mindre matcher för alla dessa flickor och pojkar i Sollentuna Fotbollsklubbs hundratals lag.

Idag finns det ett antal idrotter som utövas i området genom framgångsrika och engagerade klubbar. Vi har Sollentuna Backhopparklubb som har sin verksamhet i SOLLENKOLLEN- backen. Backhoppning är idag en året runtaktivitet vilket troligen även slalomen kommer att bli i framtiden. Det är backhopparna som tagit fram detta suveräna namn som de gärna delar med sig av som en beteckning för hela området.
Vi har Sollentuna Slalomklubb med Alpin skidåkning, snowboard och freestyle i Väsjöbacken. En av regionens största och populäraste slalomanläggningar.

Dessutom finns på sportfältet Sollentuna Fotbollsklubb som genom sammangåendet mellan flera klubbar nu är en av Sveriges största fotbollsklubbar med nästan 3 000 medlemmar och hundratals ungdomslag. Det finns sannolikt ingen annan ungdoms-verksamhet i Sollentuna som engagerar så många ungdomar i en sund och utvecklande aktivitet. Att satsa på SOLLENKOLLEN som ett sportcentrum vore att stödja denna viktiga verksamhet.

Alla dessa klubbar bedriver tillsammans en imponerande ungdomsverksamhet. Detta är en mycket värdefull social resurs för kommunen.

Det finns även en tennishall, boulebanor och en kraftsportklubb Det skulle även finnas plats för att utveckla andra aktiviteter på sportfältet som t ex parcours, beachvolley, klättervägg, skridskobana och skateboard. Man skulle kunna anlägga en simbassäng utomhus som komplement till upprustade omklädningsrum.

Idrottsföreningarnas kansliutrymmen och omklädningsrum ska rustas upp och en uppvärmd fotbollsplan bör byggas. Nuvarande P-plats ska behållas och i första hand trafikmatas från Norrortsleden.
Det behövs en bra restaurang på Väsjötoppen och kanske även övernattningsmöjligheter för tävlande och andra. Eventuellt i en ny hotell och restaurangbyggnad på Väsjötoppens södra sida eller i Elefanten det mycket stora före detta skyddsrummet under Edsberg.

Kulturen har EDSVIK. Låt sporten få SOLLENKOLLEN. Ett sportcenter som skulle sätta Sollentuna kommun på kartan som en aktiv sportkommun.
En satsning på SOLLENKOLLEN har den stora fördelen att det redan finns flera aktörer på plats med stora verksamheter och många medlemmar. Det skulle även vara lätt att knyta nya intressenter och sponsorer till verksamheterna som ju är i högsta grad publika.

Rädda grönskan på sportfältet och utveckla sporterna.
Ett positivt och realistiskt sätt att låta sportfältet leva vidare.

Sollentunapartiet yrkar med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige ska besluta

  • att utveckla Edsbergs Sportfält och Väsjötoppen till ett framtidsinriktat kommunalt och regionalt sportcenter för skidsport och fotboll med SOLLENKOLLEN som samlande namn utifrån ovanstående intentioner,
  • att inom detta koncept bevara Edsbergs Sportfält fritt från bostadsbebyggelse och genomfartstrafik,
  • att därför detaljplanelägga Edsbergs sportfält fritt från annan bebyggelse än sådan som bidrar till att utveckla sporterna varvid den nuvarande gröna ytan i väster lämnas orörd, samt
  • att detaljplanelägga Väsjötoppen och parkeringen till slalombacken så att det bidrar till att förverkliga SOLLENKOLLENprojektet i enlighet med denna motion och därvid behålla nuvarande parkeringsytor för gäster till slalombacken, hoppbacken och fotbollen.

Sollentuna den 6 december 2012

För Sollentunapartiet

Ingwar Åhman-Eklund


Ett svar till “Motion beträffande inrättande av SOLLENKOLLEN, ett regionalt sportcenter för skidsport och fotboll på Edsbergs sportfält och Väsjötoppen”