Vår trafikmotion får tummen upp


I våras lämnade Sollentunapartiet in en motion där vi tar upp frågan om kommunens trafiksignaler och behovet av att se över dessa och anpassa dessa till dagens trafikflöde. Anledningen till motionen är att ingen översyn av kommunens trafiksignaler, dess perioder eller påverkan på miljön har gjorts på många år. Med andra ord vet ingen vilka trafiksignaler som behövs, vilka som kan ta bort eller om de är optimalt optimerade.

Motionen har under sommaren varit på remissrunda på Trafik- och fastighetskontoret. I remissvaret ställer sig kontoret positivt till att utföra en översyn och man lyfter fram att en översyn kan göras under nästa år inom gällande budgetram.  Eventuella åtgärder kan sedan ske under år 2017 förutsatt att det avsetts pengar i budgeten till detta.

Nu kan vi bara hoppas på att majoriteten tar till sig motionen och remissvaret och låter trafik- och fastighetskontoret utföra en översyn av kommunens trafiksignaler och komma med åtgärdsförslag. För en bättre och smidigare trafikmiljö gynnar både alla trafikanter och miljön. Trafik- och fastighetsnämnden har ställt sig bakom tjänstemännens remissvar.

, ,