Sollentunapartiets förslag för ett starkare Sollentunahem


Den 5 december var frågan gällande utförsäljningen av Sollentunahem och bildandet av en kommunal bolagskoncern åter uppe till beslut på Kommunstyrelsen. Detta efter att Sollentunapartiet tillsammans med bland annat Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade begärt återremiss när frågan var uppe på Kommunfullmäktige i november. Anledningen till återremissen var att vi ville ha svar på ett antal frågor gällande bland annat ekonomi och varför exempelvis Sollentunahem inte hade fått föra fram sina synpunkter i underlaget till beslut. Svaren som kommunen presenterat ger ingen större klarhet i dessa viktiga frågor.

Hela frågan är beslutsmässigt uppdelad i två beslutspunkter där den första punkten i stort handlar om bildandet av ett koncernbolag samt uppdelning av Sollentunahem i två bolag. Dessa två nya bolag kommer sedan ligga som dotterbolag till Sollentuna Stadshus AB tillsammans med Sollentuna Energi och Miljö AB samt SOLOM. Som upplägget ser ut möjliggör detta stora värdeöverföringar från Sollentunahem, vilket är något som Sollentunapartiet motsätter sig.

Vi i Sollentunapartiet har alltid värnat ett starkt Sollentunahem som har möjlighet att utvecklas och växa till gagn både för nuvarande och blivande hyresgäster samt övriga kommuninvånare. Förslaget från den politiska majoriteten anser vi leder i motsatt riktning och därför säger vi nej och yrkade avslag på förslaget, precis som vi gjorde i Kommunfullmäktige den 24 november.

Den andra punkten handlar om nya ägardirektiv till Sollentunahem där majoriteten bland annat vill ge Sollentunahem i uppdrag att sälja 2000 lägenheter, bygga 1500 lägenheter på sju år, förvärva mark för byggande samt en del tekniska och juridiska detaljer på hur detta ska gå till. Vi i Sollentunapartiet framförde på kommunstyrelsens möte den 5 december ett eget förslag gällande nya ägardirektiv för Sollentunahem.

I förslaget, som röstades ner av majoriteten, vill Sollentunapartiet ge Sollentunahem i uppdrag att bygga 1500 hyresrättslägenheter under sju år utöver dem cirka 700 lägenheter som bolaget redan har på planeringsstadiet. Vi vill även ge Sollentunahem möjlighet att förvärva mark, byggrätter och tomträtter för ändamålet. När bolaget bygger på egen mark ska detta ske i aktivt samråd med befintliga hyresgäster.

Sollentunapartiet vill även att Sollentunahem aktivt ska se över möjligheten och om det är affärsmässigt försvarbart förvärva pågående lägenhetsprojekt inom kommunen. Vi vill även ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en markutvecklingsstrategi för utveckling av kommunens mark och att bedriva en aktiv fastighetsutveckling i syfte att frigöra byggrätter och tomträtter.

Med vårt förslag till beslut värnar vi inte bara ett starkt Sollentunahem och ger bolaget möjlighet att utvecklas utan vi ser även till att Sollentuna förblir en kommun för alla.