Arbetsmiljön på kommunledningskontoret


På Kommunstyrelsemötet den 13 september lämnade Sollentunapartiet följande protokollsanteckning gällande protokollet från den inspektion som Arbetsmiljöverket har gjort.

Vi i Sollentunapartiet har fått kännedom om att Arbetsmiljöverket har skickat in ett protokoll till kommunen efter genomförd inspektion den 10 juni 2021.

Protokollet har inkommit till kommunen den 16 juni 2021. På kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 juni 2021 fick ledamöterna en muntlig information om denna inspektion som protokollfördes på följande sätt under paragraf 138: § 138/2021 Dnr 2019/0032 KS-50 Diariekod: 059

Kommundirektörens information till kommunstyrelsens arbetsutskott

”Sammanfattning Kommundirektör Per Törnvall och personalchef Henric Magnusson informerar om följande: Arbetsmiljöverkets inspektion maj/juni 2021 Summering återkoppling från inspektion av Arbetsmiljöverket; faktainsamling, stickprovsinspektioner och återkopplingsmöte. Vad som har fungerat bra och förbättringsåtgärder. Inspektionsmeddelandet om årlig uppföljning och rutiner samt åtgärder i korthet. Kommunens förhållningssätt arbetsmiljö.”

Några handlingar dokumenteras inte i arbetsutskottets protokoll.

Under punkten 29 på kommunstyrelsen den 13 september vill jag som representant för Sollentunapartiet understryka vikten av att inspektionsprotokoll från Arbetsmiljöverket och andra liknande externa/interna granskningsdokument tas upp under kommande möten under den stående punkten meddelanden eller under annan lämplig punkt.

Vi återkommer med en interpellation i aktuellt ärende. Detta i syfte att möjliggöra insyn för ledamöterna i kommunfullmäktige vad beträffar de brister i kommunens arbetsmiljöarbete som Arbetsmiljöverket har dokumenterat.