Motion angående inrättande av ett kulturråd i Sollentuna


Vi i Sollentunapartiet vill sätta ett extra fokus på kulturfrågorna genom att inrätta ett kulturråd i syfte att lyfta kulturfrågor och verka för en bra dialog mellan kulturen i Sollentuna och kommunen.

Vi tänker att ett kulturråd kan bestå av ledamöter från olika kulturföreningar samt kulturutövare i Sollentuna. Vi anser att vi behöver ett strukturerat forum för kommunens kulturdialog. Ett råd som fungerar som förslags- och remissorgan i kulturåtgärder, samt bidrar till att kvalitetssäkra kulturutbudet och därmed säkerställer allas möjlighet till kulturupplevelser.  Vidare anser vi att Sollentuna behöver mer gränsöverskridande kulturell samverkan för att skapa en trygg och bra kommun.

Kulturrådets uppgift skulle bland annat kunna vara att:

  • Sätta fokus på kulturfrågor
  • Främja barns och ungas rätt till kultur
  • Vara språkrör för kulturen i Sollentuna i syfte att lyfta kulturfrågor och verka för att öka dialogen mellan politiker och kulturföreningar/kulturutövare.
  • Bidra med kompetens kring gestaltning och konstnärlig utsmyckning av våra offentliga rum.
  • Dela information med varandra.

Sollentunapartiet vill att:

  • Kommunen skapar ett kulturråd i Sollentuna.
,