Rapport från kommunfullmäktige 12 maj


Den 12 maj var det åter igen dags för kommunens fullmäktige att samlas och hålla möte. Mötet blev lite annorlunda än vanligt då tekniken hade havererat mer än vanligt. Detta då dosorna som används för att registrera närvaro, begära ordet och rösta inte fungerade. Detta innebar att det blev manuellt upprop, manuell votering samt att handuppräckning gällde för att begära ordet. Trots teknikstrulet fortlöpte mötet bra även om det blev viss utsvävning när nya ägardirektiv till Sollentunahem skulle tas.

På mötet lämnande Sollentunapartiet in två interpellationer, som kommer besvaras på nästa fullmäktigemöte. Den ena var ställd till Kommunstyrelsens ordförande och handlade om SÖRAB och dess bemötande av sina kunder. Den andra var ställd till Stadsbyggnadsnämndens ordförande och handlande om framtidens trafiksituation i Edsberg i samband med beslutat byggande i Kv. Esset 1- 2 med fler.

Den fråga det blev längst diskussion kring var gällande nya ägardirektiv till Sollentunahem. I korthet handlade frågan om att ge möjlighet för Sollentunahem att på olika sätt få fram boende till personer som fått permanent uppehållstillstånd. Vi i Sollentunapartiet biföll majoritetens förslag då vi ser att den situationen som vi befinner oss i idag kräver åtgärder och det går inte som visa partier vill att låsas som att dessa personer inte finns. Vi biföll även Socialdemokraternas tilläggsyrkande som öppnande upp för fler möjligheter att bygga bostäder. Detta tilläggsyrkande blev dock avslaget.

På mötet var även en motion angående införande av en bostadskommission uppe. Motionen gick ut på att införa en bostadskommission och än mer byråkrati i Sollentuna. Sollentunapartiet anser att det redan idag finns tillräckligt med forum och grupper där man kan lyfta och diskutera frågor gällande bostadsbyggandet och hur man ska kunna underlätta detta. Därmed finner vi inte någon anledning till att införa ännu en plats för rundabordssamtal. Detta då en bostadskommission inte kommer leda till fler bostäder. Det som leder till fler bostäder är att man bygger inte att man pratar. Vi röstade därför för avslag på motionen vilket också majoriteten i fullmäktige gjorde.

Mötes sista punkt handlade om en återrapportering gällande hur man ska kunna öka mångfalden av hyresvärdar i Sollentuna. Rapporten lyfter bland annat möjligheten att sälja delar av Sollentunahems bestånd. Vi i Sollentunapartiet ser gärna fler hyresvärdar och hyreslägenheter i Sollentuna, vi ser dock inte att andelen hyreslägenheter kommer öka genom utförsäljning av Sollentunahem. Vi anser att det behövs både ett starkt Sollentunahem och möjlighet för privata hyresvärdar att etablera sig i Sollentuna. Vi lämnade följande protokollsanteckning.

Nu ser vi framåt mot nästa fullmäktigemöte den 20 juni då nästa års budget ska beslutas.