Budget och politisk inriktning 2023 samt plan 2024 och 2025


Under kommunfullmäktige i juni 2022 debatterades och beslutades kommunens budget för kommande år, 2023.

Sollentunapartiet som varken är höger eller vänster förde fram vårt eget budgetförslag via partiets gruppledare, Anki Elken. Vi bygger vårt förslag på tydliga satsningar på förskolan, skolan, socialtjänsten och omsorgen för våra äldre.

Vi föreslog kraftigt höjda generella anslag som personalen i skolan kan fördela utifrån respektive enhets behov. Vårt absoluta mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla ämnen och känna sig trygga och sedda i skolan.

Vi prioriterar också satsningar på psykisk och fysisk hälsa för våra barn och ungdomar. Alla elever med särskilda behov ska få det stöd de behöver. Vi ställer oss bakom majoritetens satsning på riktade medel på elevhälsan.

Vi värnar om våra äldre genom att föreslår tillräckliga resurser för att kunna erbjuda en omsorg som ligger över en skälig levnadsnivå. Vi vill säkerställa att personer med funktionsnedsättning upplever att de kan leva ett kvalitativt och självständigt liv i en tillgänglig kommun. Att sätta vårt mänskliga kapital i fokus är vår främsta ledstjärna.

Vi vill skapa trygghet genom att bygga stolthet över att bo i Sollentuna. Vi vill därför skapa resurser till ett rikt kulturutbud och satsningar på besöksnäringen. Vidare prioriterar vi ett bygge av en idrottshall i Viby. Historiska löften från majoriteten till ungdomarna i Viby under flera mandatperioder är tråkigt och svårbegripligt.

Vår vision är ett tillgängligt samhälle där samtliga människor känner sig inkluderade. Vi ställer oss bakom målsättningen att Sollentuna inte ska ha några utsatta områden 2030. Detta mål tror vi att vi når genom att motverka segregation med en tydlig arbetslinje, studier i svenska, förhindrad trångboddhet och andra åtgärder som stärker alla som bor i eftersatta (utsatta) områden.

Sollentunapartiet lägger en politisk inriktning tillsammans med S, V och MP och vi föreslår en oförändrad skattesats. Vi valde att föreslå omfattande resurser där vi låter verksamheterna styra över sina medel utan att öronmärka den största delen av anslagen. Vi vill dock göra vissa särskilda satsningar. Vi presenterar dem nedan.

Från Sollentunapartiet vill vi särskilt lyfta upp det viktiga arbetet med en jämlik skola för alla. Skolor som har resurser att kompensera för elevernas olika bakgrund. Det krävs mer omfattande insatser med social karaktär som hjälper de barn och ungdomar som har stora utmaningar. Vi måste satsa på det socialt förebyggande arbetet, det tror vi är helt avgörande för att motverka kriminalitet och sociala problem i framtiden. Vi är beredda att investera i ett tidigt stöd när barnen börjar få problem i förskolan och skolan. Vi vill stärka lärarna och avlasta dem med möjligheter för fler vuxna i skolan.

Läs mer i Sollentunapartiets förslag till budget.