Sollentunapartiets valplattform


FÖR ETT MER MEDMÄNSKLIGT SOLLENTUNA

Varför ska du rösta på oss?

Vi vill särskilt lyfta upp det viktiga arbetet med en jämlik skola för alla. Skolor som har resurser att kompensera för elevernas olika bakgrund. Det krävs mer omfattande insatser med social karaktär som hjälper de barn och ungdomar som har stora utmaningar.

Vi måste satsa på det socialt förebyggande arbetet, det tror vi är helt avgörande för att motverka kriminalitet och sociala problem i framtiden.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa på förskola, skola, fritid och kultur

Vi måste ge alla barn det stöd de behöver. Förskolans och skolans lärmiljöer måste utvecklas för att bättre kunna utgå från barnen och elevers behov av inlärning. Ute– och inomhusmiljö ska vara säker och stimulera till aktivitet.

Vi vill möjliggöra god bemanning och barngrupper som harmoniserar med antalet pedagoger och skapa fler trygga ungdomsmiljöer genom kultur, idrott, fältarbetare och fritidsgårdar i alla kommundelar.

Tillgodose de äldres behov

Tillförsäkrad mer än en skälig levnadsnivå för de äldre genom en tydlig och generös beslutsprocess för hemtjänst. Erbjud äldreboenden och LSS-boenden som täcker de faktiska behoven.

Hänsyn ska tas till att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att välja bostadsort. Starta seniorträffar i alla kommundelar med generösa öppettider för att undvika ensamhet. En servicelinje ska finnas i alla kommundelar.

Rättssäker demokrati med insyn, inflytande och integritet för alla

INSYN: Kommunen ska AKTIVT informera berörda I GOD TID FÖRE BESLUT, så att de kan påverka besluten. INFLYTANDE är ett måste om man vill uppnå en fungerande demokrati. Medborgarna och föreningarna ska ges ökade möjligheter att delta i offentliga diskussioner. Det behövs nya diskussionsforum där alla kan delta. INTEGRITET: Vi vill upprätta en integritetsplan för att stärka medborgarnas integritet.

Hur vill vi att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre som är beredda att investera i ett tidigt stöd när barnen börjar få problem i förskolan eller skolan. Ett styre som stärker lärarna och avlastar dem med möjligheter för fler vuxna i skolan. Vi vill ingå i en majoritet som värnar om våra äldre genom att föreslår tillräckliga resurser för att kunna erbjuda en omsorg som ligger över en skälig levnadsnivå.

Vi är varken höger eller vänster, vi är för Sollentunabornas bästa.

Hur mycket ska medborgarna betala i kommunalskatt?

Vi föreslår en oförändrad kommunalskatt.

Hemtjänstaktörer i Sollentuna ska upphandlas av kommunen

På detta sätt uppnås högre kvalitet i verksamheten och målet är att kravställning och uppföljning kan utvecklas. Kvaliteten för den enskilde förbättras och fusk beivras genom stärkt samverkan mellan utförare och kommunen.

Alla över 85 år ska garanteras plats på äldreboende

Ett av våra tydliga vallöften som vi inte kan tänka oss att kompromissa om. Detta har andra partier lovat men inte levt upp till. Detta vill vi ändra på!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest

Förmåga att kommunicera på svenska är avgörande för att kunna möta den enskilde äldres behov och önskemål. Svenskkunskaper är också viktiga för att kunna ta till sig instruktioner och rutiner, att utföra dokumentationskraven korrekt.

Mångfald av skolor…

Vi vill satsa på alla bra skolor oavsett driftform. Vi vill fokusera på att få upp kunskapsresultaten för elever i eftersatta kommundelar och barn med behov av särskilt stöd måste få den stöttning de har rätt till. Vi vill öka samarbetet mellan alla skolor, oavsett driftsform. Tillsammans kan de komma med utvecklingsförslag i syfte att höja resultaten.

Inför en koldioxidbudget för att minska våra utsläpp

Vi är positiva till att kommunen inför en koldioxidbudget för att utveckla arbetet med att minska kommunens utsläpp. Klimatfrågan är komplex och det är viktigt att vi ser hela värdekedjans miljö- och klimatpåverkan.

Föroreningar och utsläpp relaterat till trafik måste minska och vi vill utöka miljökraven i våra upphandlingar för att minska kommunens klimatpåverkan.

Kommunala bolag och det privata näringslivet

Vi vill satsa på näringslivet och specifikt möjliggöra för de lokala företagen att vara med och verka på bred front och delta i upphandlingar i Sollentuna. Kommunen ska fokusera på sin kärnverksamhet och vara mycket varsamma när det gäller att konkurrera med näringslivet.

Vi vill behålla och utveckla SEOM, Sollentuna Kommunfastigheter AB, Sollentunahem och Solom. Vi är positiva till sociala företag som är bidrar till samhället och som drivs utan vinstsyfte.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

För att kunna bygga fler billiga hyreslägenheter krävs det att innovativa och effektiva byggbolag kan konkurrera på lika villkor. Vi vill uppdra åt Sollentunahem att bygga fler billiga smålägenheter.

Flyktingmottagande

Sollentuna har planerat för ett solidariskt mottagande av flyktingar från Ukraina. Detta ställer vi oss bakom. Vår oroliga omvärld kräver att vi är beredda på att människor tvingas fly. Solidaritet med människor på flykt är viktigt för oss. Vi står upp för en kommun som visar medmänsklighet.

Vi vill berömma de flesta lokala kollegor i politiken för att vi gemensamt står stadigt i våra värderingar.

Vi vill satsa på kultur

Vi är det partiet som vill göra tydligaste satsningar på kulturen. I Sollentuna vill vi bygga broar mellan människor genom ett kvalitativt kulturutbud och en utvecklad god hälsa genom ett rikt föreningsliv som ökar kommunens attraktivitet.

Vi vill utveckla Sollentuna med en vision om en kommun som tar integration och tillgänglighet på allvar. I det arbetet är kulturen ett viktigt verktyg.

Prioriterade frågor för trygghet

✅ Erbjuda lovskola till elever som inte klarar målen i grundämnena
✅ Satsningar på elevhälsan och psykisk hälsa för våra barn- och unga. Det behövs långsiktiga satsningar för att minska den psykiska ohälsan.✅ Garantera att kriminella får ett kvalificerat avhopparstöd inom 24 timmar ✅ Införa projektet ”Sluta skjut” i kommunen ✅ Vi vill skapa en vackrare kommun som skapar stolthet.

Övriga prioriterade frågor

✅ Bygga en ny idrottshall i Viby ✅ Genomföra en lönesatsning riktad mot kommunens pedagoger och övrig personal i förskola, skola och gymnasiet. ✅ Socialtjänsten måste har tillräckliga resurser och kunskap för att möta behoven av exempelvis missbruksvård och avhopparverksamhet. ✅ Kampen mot drogerna är mycket viktig. ✅ Utred ett kulturhus vid Aniaraplatsen.✅ Utveckla källsortering av våra sopor, ✅ Säkra trafiksäkerheten för cyklister och gående.

Vill du veta mer?

Vill du veta ännu mer om vår politik och hur vi vill utveckla Sollentuna? Tveka då inte att kontakta någon av våra förtroendevalda. Du kan även läsa vårt budgetförslag och politisk inriktning för 2023 samt plan 2024 – 2025. Missa heller inte våra annonser i Mitt i Sollentuna vecka 35 (3/9) och vecka 36 (10/9).

Vilka kan jag rösta på?

Våra kandidater till Kommunfullmäktige finner du här.