Kategori: Motioner och interpellationer

 • Interpellation angående grindar och hinder på gång- och cykelvägar

  Interpellation från Sollentunapartiet till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande angående grindar och hinder på gång- och cykelvägar Sollentuna har de senaste åren satsat på att bli en bättre cykelkommun. Kommunen har även som mål att bli Sveriges bästa cykelkommun. Den senaste tiden har kommunen bytt ut ett flertal av grindarna som hindrar bilister från att köra […]

 • Motion om att införa förbud mot tung trafik på delar av Frestavägen

  Motion från Sollentunapartiet Om att införa förbud mot tung trafik på delar av Frestavägen Med tanke på att verksamhetsområdet i Norrsätra expanderar och den nya betongfabriken kommer innebära en kraftig ökning av tung trafik i området behövs det göras något åt den tunga trafiken på Frestavägen. Miljö- och byggnadsnämnden har haft frågan uppe till diskussion […]

 • Interpellation angående kommunens gatubelysning och belysning på allmänna platser

  Interpellation från Sollentunapartiet till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande angående kommunens gatubelysning och belysning på allmänna platser Vi går mot mörkare tider och precis som förra året ser det ut att bli mörkare än vad det behövs på många platser i kommunen. Detta då SEOM även i år ser ut att ha misslyckas med att byta […]

 • Interpellation angående trafiksituationen i Sollentuna i samband med byggandet av Förbifart Stockholm

  Med anledning av att byggandet av Förbifart Stockholm kommer påverka trafiksituationen i Sollentuna både under och efter byggskedet lämnade Sollentunapartiet in följande interpellation på Kommunfullmäktigemötet den 13 oktober. Interpellation från Sollentunapartiet till Stadsbyggnadsnämndens ordförande angående kommunens arbete med framkomligheten i kommunen under och efter bygget av Förbifart Stockholm Arbetet med Förbifart Stockholm har påbörjats och […]

 • Interpellation angående trafiksituationen i Edsberg

  Interpellation till Stadsbyggnadsnämndens ordförande angående trafiksituationen med anledning av antagande av detaljplanen för Kv. Esset 1–2 med fler i Edsberg Nyligen antog Kommunstyrelsen detaljplanen för Kv. Esset 1–2 med fler i Edsberg. Planen innebar byggandet av ett flertal flerbostadshus i slänten mellan Ribbings väg och sportfältet samt bebyggelse på en parkeringsplats. Sollentunapartiet ser inga problem […]

 • Interpellation angående SÖRAB

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående SÖRAB Hur sköter sig personalen vid Hagby återvinningscentral? Som företrädare för Sollentunapartiet har jag vid ett flertal tillfällen mottagit klagomål från sollentunabor som nyttjat återvinningscentralen i Hagby. Klagomålen gäller allt ifrån att företagare blivit dåligt bemöta till en fientlig inställning mot personer som gör sitt bästa och vill återvinna. Det […]

 • Motion om Sollentuna kommuns hemsida

  De som flyr eller flyttar till Sverige från andra länder ska få ett bra mottagande och goda förutsättningar för att komma in i samhället. Vi delar Sollentuna kommuns ambition om att vi ska vara bäst i landet på integration. Vi tror att integrationen underlättas genom att tillhandahålla samhällsinformation till nyanlända på flera språk. Det gäller exempelvis: grundläggande […]

 • Reservation KS 2015-12-07 §29

  Reservation KS 2015-12-07 §29 Sollentunapartiet reserverar sig emot beslutet och byggande av bostäder i aktuellt område då miljövärden och markförhållanden i området gör byggandet olämpligt. Det aktuella området bör bevaras och utvecklas som ett natur-, sport- och fritidsområde. För Sollentunapartiet: Anki Elken

 • Motion om Sollentunas ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning

  Motion om Sollentunas ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning Sollentunapartiet tycker att det är viktigt att alla unga ska ha verklig tillgång till inflytande. Ungdomsstyrelsens forskning visar att unga med funktionsnedsättning upplever i lägre grad inflytande över sitt eget liv jämfört med övriga unga. Enligt FN:s barnkonvention har barnet rätt att uttrycka sina åsikter och få […]

 • Politisk inriktning 2016 för Sollentunapartiet

  Den 11 juni var det dags för årets höjdpunkt i det politiska livet i Sollentuna. För denna dag var det dags för årets budgetfullmäktige. Under mötet presenterade Sollentunapartiet sin politiska inriktning för år 2016 samt la en motion om sommarskola från årskurs sex. Den politiska inriktningen kan du läsa i sin helhet nedan eller ladda ner […]