Kategori: Beslut i kommunen

 • Reservation från Sollentunapartiet

  Vi reserverar oss mot beslutet att avskriva Miljöpartiets motion om en Närakut till Sollentunaborna. För närvarande är väntetiden till exempelvis Edsbergs vårdscentral fyra veckor om man vill ha en vanlig läkartid. Visserligen kan man gå dit tidigt på morgonen och chansa på att få en av akuttiderna men detta är ganska osäkert. Vi vill ju […]

 • Ärende 15 Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund

  Reservation Ärende 15 KS 30/9 -13 från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet Kommunstyrelsen måndagen den 30 september 2013 Ärende 15 Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund Jag kräver att majoriteten bestående av M, FP och KD skall respektera kommun-fullmäktiges beslut från den 18 september att detaljplanen skall återemitteras till […]

 • Ärende 33 – Projektdirektiv för exploateringsområdet Väsjön

  Yrkande KS 30/9 -13 Från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet Kommunstyrelsen måndagen den 30 september Ärende 33 – Projektdirektiv för exploateringsområdet Väsjön Jag yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till KLK -kommunstyrelsekontoret för omarbetning till en plan för projektets organisation utan ställningstaganden till hur de olika planområdena skall utformas, samt vill därutöver anföra följande: Föreliggande projektdirektiv innefattar alltför […]

 • Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 5 – Budget 2013 revidering

  Kommunstyrelsen onsdagen den 31 oktober 2012 Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att   godkänna föreliggande förslag till reviderad budget för år 2013 med följande ändringar att öka anslagen till föreningslivet  och studieförbunden med 3 Mkr att behålla Trollholmens skola öppen som fungerande skola samtidigt som man tar arbetar för att förbättra dess ekonomi. att […]

 • Sollentunapartiets förslag till budget för Sollentuna kommun 2013

  Sollentunapartiets förslag till politisk inriktning för budgetåret Den viktigaste frågan i år för kommunens ekonomi är frågan om Väsjöplaneringen. Bevarar man sportfältet och avvaktar med att ta ställning till om det verkligen går att bygga i sumpskogen väster om Väsjön så behövs det heller ingen ny väg över sportfältet genererande genomfartstrafik i Edsberg. Kommunstyrelsen bör […]

 • Budget 2012 för Sollentuna kommun

  Sollentunapartiet gör en bra budget bättre Sollentunapartiets förslag Kommunstyrelsen 26 oktober 2011 Inledning Med  gott stöd av  kommunens goda ekonomi och en ovanligt hög skattekraft hos befolkningen har det varit lätt för majoriteten att göra en stark budget för Sollentuna 2012. Budgeten innehåller många bra satsningar och vi noterar naturligt nog främst de satsningar som […]

 • Synpunkter från Sollentunapartiet angående Översiktsplan för Sollentuna kommun. Svar på kommunens remiss

  Det viktigaste med Översiktsplanen är att utveckla samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen på ett framtidsdugligt och miljömedvetet sätt. På samma gång som det är viktigt att lösa dagens behov av bostäder, arbetsplatser, service och vägar måste kommunen spara resurser och mark så att det finns möjligheter för en framtida utveckling. Det måste finnas möjligheter att […]

 • Yrkande avseende ärende 22 – Laglighetsprövning av fullmäktiges beslut 13 april om gatukostnadsersättning i Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

  Kommunstyrelsen onsdagen den 7 september  2011 Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 22 – Laglighetsprövning av fullmäktiges beslut 13 april om gatukostnadsersättning i Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet – Yttrande _______________________________________________________________ Sollentunapartiet föreslår kommunstyrelsen besluta att hemställa till Förvaltningsrätten om anstånd för ytterligare tid så att ärendet hinner föras till  kommunfullmäktige för beslut om yttrande Faller […]

 • Kommunstyrelsens förslag till budget 2012 samt verksamhetsplan 2012 – 2014

  Kommunstyrelsen onsdagen den 25 maj 2011 Protokollsanteckning från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 22 ”Kommunstyrelsens förslag till budget 2012 samt verksamhetsplan 2012 – 2014” Vi lägger inte fram ett eget förslag till budget 2012 för kommunstyrelsen. Istället lägger vi denna protokollsanteckning som vi hoppas beaktas inför budgetberedningen i höst. I övrigt hänvisar vi till de […]

 • SP's Budgetdirektiv 2012

  Kommunstyrelsen  –  Onsdagen den 23 februari 2011 Tilläggsyrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet Ärende 4 – Budgetdirektiv för nämndernas arbete med förslag till budget och mål för 2012 och verksamhetsplan för 2012 – 2014 Sollentunapartiet föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla arbetsutskottets förslag till budgetdirektiv med de ändringar, kompletteringar, synpunkter och förtydliganden som framgår av nedanstående tilläggsyrkande:  […]