Kategori: Hänt i nämnderna

 • Stäng de solarier som finns i Sim- och sporthallen -NU

  Kultur- och fritidsnämndens majoritet beslöt p.g.a. risken för hudcancer och Strålskyddsmyndighetens rekommendation att de solarier som finns sim – och sporthallen skall stängas. Av rent ekonomiska skäl beslöts dock att detta skulle ske först år 2014 vilket är den tidigaste tidpunkt som en ny driftupphandling eller driftavtalsförlängning kan ske. Jag anser att det sistnämnda är […]

 • Rapport från Barn- och Ungdomsnämnden 8 februari 2011

  Ja, så var det nämndsammanträde igen! Denna gång fick vi hålla till i sessionssalen på grund av trängsel på 13 tr. Hur kallelserna i de olika nämnderna är uppställda är ett intressant område! BoUs kallelser börjar med Informationsärenden och slutar med Beslutsärenden; i kommunen finns nämnder med kallelser som är tvärtom, besluten först och meddelandena […]

 • Miljö-och Byggnadsnämnden

  På nämndens tredje sammanträde behandlade vi några surdegar. Ärendena återremitterades igen. Information om fortsatt utbyggnad av bostäder i Sollentuna centrum gavs. På fråga om återvinningsstation fanns inplanerad, svarades att en sådan fanns inritad i källarplanet. När man senare läste Sollentunajournalen, informerade Douglas Lithborn om att planer finns för såväl en återvinningscentral, som för flera återvinningsstationer. […]

 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – Rapport 16 februari

  Vi har inte hunnit med så mycket i nämnden ännu men fick på senaste mötet en redovisning av Rudbecks ekonomiska resultat för förra året Intressant är att personalkostnaderna minskat trots att man har samma bemanning som året innan: Personalkostnader Under 2010 hade Rudbeck 187 anställda, omräknat i heltider, vilket i stort är det samma som […]

 • Vård- och omsorgsnämnden(VON) – Rapport frö Januari 2011

  VON har bl a ansvar för äldreomsorg, t ex boende, hemtjänst, dagverksamhet och seniorträffar samt LSS-verksamhet, t ex boende och daglig verksamhet. Till VON hör numera SOLOM, som är nämndens  verksamhet i egen regi. Undertecknad, Harriet Goliath, sitter numera som ordinarie i VON. Föregående mandatperiod var jag ersättare. Ersättare är nu Nermin Mutelevic. Fram till […]

 • Rapport från Barn- och ungdomsnämnden januari 2011

  Nya i denna stora och intressanta nämnd att representera Sollentunapartiet den här mandatperioden är Tommy Ström (ordinarie) och Anna Britta Jansson (ersättare). Den 18 januari 2011 hade nämnden introduktionsdag och det blev en lång dag full av intryck.  Först åt de närvarande nämndledamöterna en enkel frukost på 13 trappor i kommunalhuset och sen hälsade ordföranden […]

 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – Rapport januari 2011

  Den nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har ansvar för två av de sju gymnasieskolorna i kommunen, Rudbeck och Silverdal. De övriga gymnasieskolorna är friskolor och därför har kommunen inte någon insyn i dem (vilket jag tycker är underligt). Nämnden har också ansvar för Kunskapsparken med Svenska för invandrare (SFI), gymnasiesärskolan och Komvux liksom arbetsträningen i […]

 • Rapport från Trafik- och fastighetsnämnden – januari 2011

  Jag  heter Sture Pettersson och är  ledamot av den nybildade Trafik- och fastighetsnämnden som ansvarar för kommunens fastighetsinnehav,  gatu- och vägunderhåll , parkskötsel , trafikfrågor och parkeringsövervakning.. Min ersättare heter Johnny Rönnberg. Vid nämndens  första sammanträde den 13 januari  fick vi två beslutsärenden vid sittande bord och sammanträdesprotokollet var redan utskrivet och skulle justeras vid […]

 • Rapport från Miljö-och Byggnadsnämnden Januari 2011

  Under den nya mandatperioden, representerar Hans Nordgren och Britta Hansson Sollentunapartiet. Vi har haft våra första sammanträden. Därvid har vi konstaterat, att vi måste vara grundligt pålästa och insatta i ärendena för att kunna hävda vår åsikt. För att kunna skaffa oss en ståndpunkt, gäller det att ta kontakt med de kommuninvånare, vars ärende det […]

 • Rapport från Kommunstyrelsen – Januari 2011

  I kommunstyrelsen har Sollentunapartiet en ordinarie ledamot Ingwar Åhman-Eklund och en ersättare Janet Sibose. Under januari har mycket av verksamheten präglats av att det är en ny mandatperiod. Utskott har valts och arvoden bestämts. Vi har en konstruktiv dialog med kommunstyrelsens ordförande. Bland annat tog vi tidigt upp frågan om postens hot att lägga ned […]