Kategori: Hänt i nämnderna

 • Rapport från Trafik- och fastighetsnämnden den 15 december 2012

  Den 15 december förra året hade Trafik- och fastighetsnämnden sitt sista möte för året. Under mötet informerade och sammanfattade förvaltningschefen, Anna-karin Wiberg, om året som gått. Då både kontoret och nämnden bildades den 1 januari 2001 har det första året mycket handlat om att rekrytera personal och upprätta rutiner. Samtidigt har den dagliga verksamheten rullat […]

 • Rapport från Trafik- och Fastighetsnämndens sammanträde den 24 november 2011

  Förvaltningschefen Annakarin Wiberg informerade: Nästan full bemanning fr o m 7 december 2011 Men fortfarande saknas 1 fastighetsförvaltare som ska arbeta med energifrågor och rekrytering av 1 trafikingeniör pågår. Ekonomin kommer att brytas upp och redovisas per skola nästa år. Underhållsplan 2012 för fastigheterna är klar. Ansvaret kring anslagstavlor i kommunen är splittrat. Detta behöver […]

 • Rapport från Trafik- och fastighetsnämndens sammanträde den 20 oktober 2011

    Förvaltningschefen informerar Annakarin Wiberg, berättar om läget på kontoret och att det går bra med de nya tjänsterna på fastighetsavdelningen. Parkentreprenad (2011/126 TFN.330) En upphandling för ny parkentreprenör kommer att göras då avtalet med den nuvarande entreprenören går ut i augusti 2012. Nämnden kommer att ta ställning till inriktning i upphandlingen. En konsult arbetar […]

 • Rapport från Barn- och ungdomsnämndens möte den 15 mars 2011

  Nu har vi båda, Tommy Ström och jag, Anna Britta Jansson, kommit till Barn- och ungdomsnämndens möte den 15 mars i vår rapportering. Det var ju ett tag sedan, tycker kanske någon, men det finns en tanke bakom. Vid varje ny mandatperiod byts ledamöterna i nämnderna, i kommunens bolag och styrelser ut eller väljs om. […]

 • Rapport från Trafik- och fastighetsnämndens sammanträde 22 september 2011

  Förvaltningschefen informerade om att det under sommaren anställts 7 personer. 1 nämndsekreterare, 4 st handläggare på fastighetsavdelningen, 1 informatör och 1 projektledare. Ytterligare 1 trafikingenjör skall anställas och därefter är nämndorganisationen fulltalig -10 månader efter att nämnden bildats ! Beträffande Skälbyskolan har BUN bestämt att TFN skall ta fram en ny mindre paviljong för bibliotek, […]

 • Rapport från UAN

  Det har hittills under året inte varit så många kontroversiella saker som hänt i nämnden. Det går en skiljelinje mellan blocken när det gäller privatisering av t.ex. skolor. Alliansen har en benägenhet att se alla tillskott av gymnasier i kommunen som positivt (oavsett om dessa företag fått skarp kritik i andra kommuner). Man menar att […]

 • Rapport från Sture Pettersson om vad som hänt i Trafik- och fastighetsnämnden tiden januari – september 2011

  Det har dröjt länge sedan min förra rapport men jag har tyvärr inte fått tillgång till sammanträdesprotokollen för tiden 17 februari till 31 maj förrän i mitten av juni. Eftersom det på våra sammanträden ibland förekommer sekretessärenden är det svårt att skriva om ärendena innan jag läst i protokollen om vad som är offentligt. 17 […]

 • Rapport från Harriet Goliath i Vård- och omsorgsnämnden –September 2011

  Vård- och omsorgsnämnden har antagit förslag till ägarintentioner för egenregin SOLOM för mandatperioden 2011-2014. Detta beskriver vilken kommunnytta och särskilda värden som SOLOM ska tillföra kommunen, Det gäller framförallt långsiktigt men även kortsiktigt. Huvudområdena är t ex följande: Det ska finnas ett kommunalt alternativ inom varje LOV-insats inom vård och omsorg  SOLOM ska vara kommunens […]

 • Yrkande avseende ärende 22 – Laglighetsprövning av fullmäktiges beslut 13 april om gatukostnadsersättning i Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

  Kommunstyrelsen onsdagen den 7 september  2011 Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 22 – Laglighetsprövning av fullmäktiges beslut 13 april om gatukostnadsersättning i Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet – Yttrande _______________________________________________________________ Sollentunapartiet föreslår kommunstyrelsen besluta att hemställa till Förvaltningsrätten om anstånd för ytterligare tid så att ärendet hinner föras till  kommunfullmäktige för beslut om yttrande Faller […]

 • Svar på Magnus Ramstrands (KD) inlägg ang. solarier i sim-och sporthallen

  Redan  rubriken i Ramstrands inlaga förvånar mig där han påstår att jag ville sparka entreprenören. Denna fråga var över huvudtaget inte uppe till diskussion. Lika förvånande är påståendet att det skulle föreligga ett avtalsbrott från kommunen om vi följde Strålskyddsmyndigheten rekommendation till landets samtliga kommuner att inte tillhandahålla denna tjänst pga den uppenbara risken för hudcancer. […]